رزرو آتلیه

  • 1- ثبت پیش پرداخت در زمان مراجعه با اصل سند پرداخت و یا مشخصات حساب واریزی می باشد.
  • 2- در صورت انصراف از رزرو قبل از زمان تعیین شده مبلغ پیش پرداخت با کسر هزینه عکاس عودت خواهد شد.
  • 3- زمان رزرو تعیین شده در آتلیه به شما اختصاص داده می شود لذا از تاخیر طولانی و جابجایی آن خودداری نمایید.
  • 4- ثبت قرارداد و رزرو ذیل منوط به تایید استودیو می باشد در غیر اینصورت استودیو هیچ مسئولیتی در قبال اختصاص زمان به غیر ندارد.